UBYTOVACÍ ŘÁD  -  Hotel Knížecí rybník

- Hotel může ubytovat hosta, který se řádně přihlásí. Za tím účelem předloží host pracovníkům recepce svůj občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.

- Za ubytování je host povinný uhradit cenu podle platného ceníku při nástupu pobytu.

- Ceník za ubytování je k nahlédnutí na recepci.

- Hotel může ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

- Na základě objednaného ubytování je hotel povinný ubytovat hosta nejdříve ve 14.00 hodin a nejpozději do 21.00 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje.

- Jestliže host požádá o prodloužení pobytu bez předchozí objednávky, může hotel nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytovaný.

- Při onemocnění nebo zranění hosta pracovníci recepce zabezpečí poskytnutí lékařské pomoci.

- Na pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníků recepce a to od 10.00 do 20.00 hodin.

- Host používá pokoj po dobu zaplacení pobytu a to poslední den do 10.00 hodin. Jestliže host neopustí pokoj ve stanovené době může hotel naúčtovat pobyt i za následující den.

- Na pokoji i ve společných prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu pracovníků recepce přemísťovat zařízení hotelu a dělat jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné elektrické instalace.

- V hotelu a zvlášť na pokoji není povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se nevztahuje na elektrické spotřebiče sloužící pro osobní hygienu, /holící strojek, masážní strojek apod./.

- Před odchodem z pokoje je host povinný na pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla a vypnout el.spotřebiče.

- Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat na pokoji děti do 12-ti let bez dozoru dospělých a to i v ostatních prostorách hotelu.

- Hostům není dovoleno brát hotelové osušky a ručníky na pláž rybníka. Znehodnocení nebo ztrátu se účtuje poplatek dle platného ceníku.

- Ubytování psů i jiných zvířat je dovolené za poplatek a po předchozí domluvě s pracovníkem recepce.

- V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. dodržujte noční klid.

- Hotel nezodpovídá za cennosti /např.výpočetní technika, audiovizuální technika apod./ a za peníze hostů vnesené na hotelové pokoje.

- Za škody způsobené na majetku hosta i na majetku hotelu odloženého nebo vyneseného hostem mimo hotelové pokoje provozovatel hotelu nezodpovídá.

- Za škody způsobené nedbalostí hosta na majetku hotelu host zodpovídá podle právních předpisů.

- Stížnosti popřípadě návrhy na zlepšení provozu hotelu sdělte pracovníkům recepce nebo vedení hotelu.

- Kouření a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm na pokojích i společných prostorách hotelu je ZAKÁZÁNO !!

- Host je povinný dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že ho poruší má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytování ubytovací služby a to i před uplynutím dohodnuté doby /bez náhrady/.

- Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.