Provozní řád kempu

- Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky (chatky) v areálu ATC Knížecí rybník.

- V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která se řádně přihlásí na recepci umístěné u vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly.

- Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu ubytování, které se v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku závazně potvrdil.

- Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 30 dnů před oznámeným dnem příchodu.

- VSTUP  A UŽÍVÁNÍ  KEMPU JE POVOLENO  POUZE UBYTOVANÝM HOSTŮM a dále hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

- Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí nástup na pobyt v chatkách od 14.00 hod. Host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 10.00 hodin, uvést jí do původního stavu (zhasnout světla, vypnout ledničku, zavřít okna a dveře), klíč odevzdat na recepci. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

- Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany,auta,karavany,mikrobusy apod.), platí  ukončení pobytu v areálu do 14.00 hodin posledního dne.Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

- Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.

- Host platí za ubytování předem.

- Stavět stany a parkovat vozidla a karavany mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

- Občané ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních a kuchyňkách, komunální odpad dávat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech.  Platí přísný zákaz kuchání ryb v těchto zařízeních !

- V době 22 °° - 7 °° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 24 °° do 7 °° hod.

- Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených.

- Platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v lese !!!

- Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

- V chatkách je zakázáno používat elektrické vařiče!

- Za bezpečnost dětí  při pohybu v areálu zodpovídají rodiče!

- Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze pod dohledem majitele.

- Ubytovatel  neručí  za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyli dány do úschovy.

- Maximální rychlost vozidel v areálu je 20 km/hod.

- V prostoru mezi molem a restaurací je v době slunění a koupání rybolov zakázán !

- Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

- Provozní řád kempu je závazný pro všechny ubytované, osoba která poruší Provozní řád, bude z areálu  kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody.

- Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.